بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص کارت‌به‌کارت در ترازوی کارشناسان

مسدودکردن، حذف کردن، قطع کردن، محدود کردن شدید سرویس، راه حل هایی است که دیگر امروزه برای مقابله با ریسک هایی که با آن روبرو هستیم، دیگ...

ادامه مطلب